Board logo

標題: 臉書社團:歡迎大家加入唷,蔡師傅水族同樂會 [打印本頁]

作者: 皇帝    時間: 2014-5-18 23:13     標題: 臉書社團:歡迎大家加入唷,蔡師傅水族同樂會

朋友們,小弟慢慢比較有空了
2 u- r- ~% Z' v- F: k) T弄個社團,大家來分享閒聊一下吧
: L0 n  \2 r' L2 [6 O1 Q多一個地方給常用手機上網的魚友們分享經驗
& T: V$ W2 y# T7 v' H
( ~* M+ A1 C* |6 i. O& b/ S
0 p2 r0 P  d) G, D" x  J& F: A3 o
0 {/ S4 B2 a! M/ U9 {. X蔡師傅水族同樂會; z4 t. s9 j" [) v
https://www.facebook.com/groups/779601292057861/\

8 e0 z9 L3 e7 ]7 i! x0 \; I
. v) X2 a( w' p
順便加我臉書好友吧% v0 H* q3 h, Z9 L

& ?* `8 \+ S! V' f- x5 q4 u1 a

" O, U4 F- B% w% F8 N0 nhttps://www.facebook.com/aquaqueen168! u/ V) I  J; @4 k7 J! }
! u: H+ X' P$ h

; x" o& \: \# K. c% Z( e3 z( }. x" m% O0 X8 T: O1 T

% [9 a6 h, G0 v蔡師傅 0982 220 272
作者: 皇帝    時間: 2014-5-30 02:28

林先生,看這邊
歡迎光臨 水族寵物龍魚專業網 (http://www.cfish.idv.tw/) Powered by Discuz! 7.2