Board logo

標題: [【請求幫助】] 台南哪裡有賣奈及利亞鱷魚恐龍? [打印本頁]

作者: 林宗    時間: 2014-4-8 13:53     標題: 台南哪裡有賣奈及利亞鱷魚恐龍?

如題
* ^7 n" j" ~; ~; h* O6 Q7 D6 e; |( o0 R( t- w
  台南哪裡有賣奈及利亞鱷魚恐龍?  人工、野生都可以) N, E# {. ]+ g8 Q: I7 V
9 v+ B) c# H5 l
   人工的價格大約落在多少?$ z% V8 ]1 d4 ~7 \- ^

9 V( d5 F* `9 ~) V. W& r   野生的價格大約落在多少?
8 U5 |+ i* J8 F# E! s9 D4 F2 u
- S2 l7 J1 C& c) u5 D# A   請各位前被告知,感謝
作者: aabbcc0934    時間: 2014-4-8 17:10

本帖最後由 aabbcc0934 於 2014-4-8 17:18 編輯 . ^: D0 G; T' J5 U& n% [7 E1 [$ D
- B! W5 l$ {( F  \* \
要看表現/大小
4 B# u) n/ W5 X. E) K3 r再決定價格
- z+ c+ X4 ?, }6 U' Y- G, V% ]) ^4 H

9 r- Y4 K) q: o8 x2 k, F9 Q) w
; @; ^% ]' y2 X8 O假如65cm人工奈鱷! g' x5 F$ `3 v( K; Q7 t
要多少錢?

歡迎光臨 水族寵物龍魚專業網 (http://www.cfish.idv.tw/) Powered by Discuz! 7.2