Board logo

標題: 升級:小紅尾金換大紅尾金 或 大紅尾金龍換小紅龍(收一百條紅尾金龍放屏東魚池) [打印本頁]

作者: 皇帝    時間: 2008-7-14 16:04     標題: 升級:小紅尾金換大紅尾金 或 大紅尾金龍換小紅龍(收一百條紅尾金龍放屏東魚池)

<P><FONT size=5><FONT color=blue>足45公分以上 不要有嚴重瑕疵(例如嚴重厚道..)</FONT></FONT><BR><FONT size=5><FONT color=#0000ff>小紅尾金龍直接對換一隻足45公分以上的紅尾金龍</FONT></FONT></P>
) u: ~! F( }8 M1 M<P><FONT color=#0000ff size=5></FONT>&nbsp;</P>
: h) F* v. f7 @" d2 L<P><FONT color=#0000ff size=5>或</FONT></P>
+ @+ b' M* u: r8 W. s0 d8 P<P><FONT color=#0000ff size=5></FONT>&nbsp;</P>
% g; m# O% B2 [+ i5 l0 A0 X8 A<P><BR><FONT size=5><FONT color=blue>貼????起就可換取蔡師父特挑小紅龍一隻</FONT></FONT><BR><FONT size=5><FONT color=blue></FONT></FONT><BR><FONT size=5><FONT color=#0000ff>PS:純服務,幫客人收一百條要放屏東大魚池</FONT></FONT><BR><FONT size=5><FONT color=blue></FONT></FONT><BR><FONT size=5><FONT color=blue>喜歡的朋友 動作加快</FONT></FONT><BR><FONT size=5><FONT color=#0000ff></FONT></FONT><BR><FONT size=5><FONT color=#0000ff>蔡師父 0982 220 272</FONT></FONT><BR></P>
) F3 N1 O! U/ d2 Q+ ^  M# M  B9 u. j* S1 s5 {1 D" [9 V  J
[ 本文最後由 皇帝 於 2008-7-22 16:50 編輯 ]
作者: 夢想OTF高過背    時間: 2008-7-16 22:11

不怕有人去撈噢?
- J" K& n) U7 d& A3 q! |8 J, H. o% g3 Y7 ?/ }
  100之都不會打ㄇ?
作者: Baron    時間: 2008-7-18 11:46

我有一條大概40出頭, 我上禮拜幫他尾鰭修剪過 , 不知您有興趣嗎???身體很壯哦
作者: Baron    時間: 2008-7-18 19:18

蔡師父, 請看一下這一隻魚哦!!!!我是在台中縣大里市的那個人
歡迎光臨 水族寵物龍魚專業網 (http://www.cfish.idv.tw/) Powered by Discuz! 7.2